รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2019-09-01

Rev. Anne Gregory Make Me a Servant
Luke 14:1, 7-14
By Rev. Anne Gregory

Full Service

Sermon