ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

English Service 2019-08-18

Motan Konyak The Church and the Mission
Matthew 28:18-20
By Motan Konyak

Full Service

Sermon