รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2019-08-18

Motan Konyak The Church and the Mission
Matthew 28:18-20
By Motan Konyak

Full Service

Sermon