รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2019-08-04

Rev. James Riggins From Attendees to Disciples
Matthew 14:13-21
By Rev. James Riggins

Full Service

Sermon