รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

English Service 2019-07-28

Motan Konyak Why Me Lord?
Romans 8:28-29
By Motan Konyak

Full Service

Sermon