รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2019-07-14

Aj.Ponnatee Nittayapume Where is God in CRISIS?
Psalm 46:10
By Ponnatee Nittayapume

Full Service

Sermon