รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2019-07-21

Worchihan Zingkhai Remember Your Creator
Ecclesiastes 12:1, 14
By Worchihan Zingkhai

Full Service

Sermon