รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2019-06-16

Motan Konyak The Healing of Naaman
2 Kings 5:1-14
By Motan Konyak

Full Service

Sermon