รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2018 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

English Service 2018-10-21

Rev. Anne Gregory Who Are the Ones Who See?
Mark 10:46-52
By Rev. Anne Gregory

Full Service

Sermon