รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2018-07-08

Rev. Dr. Satanun Boonyakiat Reasons for Worship
Psalm 95
By Rev. Dr. Satanun Boonyakiat

Full Service

Sermon