รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2018-06-24

Worchi Zingkhai The Lord is on Your Side
Psalm 121:1-8
By Worchi Zingkhai

Full Service

Sermon