รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2018-06-17

Vara Mejudhon NEW SPIRIT
Ezekiel 36:25-28
By Vara Mejudhon

Full Service

Sermon