รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2018-06-03

Rev. Dr. Sharon Bryant What Do We Miss?
Matthew 13:31-32, 1 Samuel 16:1-13
By Rev. Dr. Sharon Bryant

Full Service

Sermon