รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2018-05-27

Rev.Bob Gosling Sowing to the Spirit
Galatians 6:7-10
By Rev.Bob Gosling

Full Service

Sermon