รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2018-05-20

Worchi Zingkhai Returning to God
Judges 10:6-16
By Worchi Zingkhai

Full Service

Sermon