รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2018-05-13

Vara Mejudhon The Powerful Prayer of Elijah
1 kings 18:36-37
By Vara Mejudhon