รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2018-05-06

Rev. Dr. Steve Taylor Regarding Satan & Evil Spirits
Colossians 2:15
By Rev. Dr. Steve Taylor