รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2018-04-15

Vara Mejudhon Miracle of Change
Mark 9:14-24
By Vara Mejudhon