รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2018-01-28

Vara Mejudhon Can I See Your Faith
Mark 2:1-12
โดย Vara Mejudhon