รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2018 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

English Service 2018-01-07

Motan Konyak A Light in the Darkness: The Power of Hope
John 2:22-40
โดย Rev. Dr. Sharon Bryant