รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2017-12-31

Motan Konyak The Proof that We Love God
Deuteronomy 6:5-6
โดย Motan Konyak