รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2017-12-24

Motan Konyak The Three Questions of Christmas.
Luke 2:8-14
โดย Motan Konyak