รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2017-11-12

Rev.Anne Gregory Lord, Teach Us to Pray (2)
Mathew 6:5-15
โดย Rev. Anne Gregory