รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2017-10-29

Rev.Anne Gregory Gentle Grace
Ephesians 2:1-10
โดย Rev. Anne Gregory