รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2017-10-08

Rev.Anne Gregory How to Know When You are Worshiping Idols
Exodus 32:1-6
โดย Rev. Anne Gregory