รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2017-10-01

Rev.Anne Gregory The Bread of Life
John 6:48-51
โดย Rev. Anne Gregory