รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2017 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2017-08-27

Rev.Anne GregoryWhy is Transformation Important?
Romans 12:1-8
Rev.Anne Gregory