รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2017 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2017-08-20

Rev.Anne GregoryCharity Begins at Home
Genesis 45:1-15
Rev.Anne Gregory