รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2017-08-06

Rev.Dr.Sharon BryantMissing Pieces
Luke 15:1-10
Rev.Dr.Sharon Bryant