รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2017-07-30

Rev.Anne GregoryEnlarge the Place of Your Tent
Isaiah 54:1-5
Rev.Dr.Steve Taylor