รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนายน 2017 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2017-06-11

Rev.Dr.Nantachai MejudhonThe Unknown Apostle
Matthew 10:2-45
Rev.Dr.Nantachai Mejudhon