รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2017-06-04

Rev.Anne GregoryFuture Stories
Acts 2:1-21
Rev.Anne Gregory