รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนายน 2017 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2017-05-28

Rev.Bob GoslingChristian Fellowship: Moving Out, Reaching Up
1 John 1:3
Rev.Bob Gosling