รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

พระโลหิตพระเยซูคริสต์

By: ศึกษา เทพอารีย์.

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ศึกษาพระวจนะ: พระโลหิตพระเยซูคริสต์
วันที่ 21 - 23 มี.ค. 2016

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์