รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มีนาคม 2019 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

พระโลหิตพระเยซูคริสต์

By: ศึกษา เทพอารีย์.

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ศึกษาพระวจนะ: พระโลหิตพระเยซูคริสต์
วันที่ 21 - 23 มี.ค. 2016

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์