รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

การเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเรียก

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Forgive to Forget การเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเรียก

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

ถ้าเราจะย้อนไปดูภูมิหลังของยอห์น ก็น่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ซึงได้ปั้นแต่งชีวิตของเขามาแต่เยาว์วัย

เศคาริยาห์และเอลีซาเบธเป็นผู้รักพระเจ้า และมีความระวังระไวต่อการทรงเรียกในชีวิตของยอห์นซึ่งทูตสวรรค์ได้เปิดเผยให้ทั้งสองเห็นจากนิมิตหลายครั้ง ในขณะเดียวกัน ทั้งคู่ก็ได้ได้ปลูกฝังการทรงเรียกนี้เข้าไปในจิตวิญญาณของยอห์นตั้งแต่แบเบาะ เรารู้เรื่องราวชีวิตครอบครัวของยอห์นหลังจากที่เขาเกิดน้อยมาก แต่เรารู้ว่าพ่อแม่ของยอห์นเป็นผู้ที่มีความสัตย์ซื่อ รักพระเจ้า และมีเพียรพยายามอย่างลึกล้ำยิ่ง

พ่อแม่ของยอห์นคงจะสิ้นชีวิตเมื่อเขายังเป็นหนุ่มมาก เราไม่รู้ว่าเขาผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนั้นมาได้อย่างไร เขาอยู่ตามลำพังในถิ่นทุรกันดาร แยกจากสังคมซึ่งเขาได้กลับมาเป็นผู้พยากรณ์ในภายหลังขณะที่ซีซาร์กำลังประกอบพระราชกิจอันสำคัญอยู่ในกรุงโรม อันนาสและคายาฟาสอยู่ในพระวิหารของกรุงเยรูซาล็มดูแลศาสนกิจต่างๆ แต่พระคำของพระเจ้ามาถึงยอห์น ชายผู้ซึ่งไม่มีความสำคัญอะไรเลยในทะเลทราย เพราะว่าในทะเลทรายนั้นเป็นที่ที่เราจะได้ยินและใคร่ครวญถึงสิ่งต่างๆ ที่เราไม่อาจได้ยินหรือไม่อาจคิดถึงได้ง่ายๆ ในเมืองใหญ่อันแสนวุ่นวาย พระองค์เริ่มประทานความคิด ความเข้าใจบางอย่างเข้าสู่โลกภายในของยอห์น ยอห์นได้รับทัศนะใหม่ๆ ในการมองศาสนา ความถูกต้องและความไม่ถูกต้อง ตลอดจนน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อประวัติศาสตร์ ที่นั่นเขาก็ได้พัฒนความรู้สึกอันละเอียดอ่อนเป็นพิเศษและความกล้าหาญที่จะเตรียมชีวิตสำหรับงานอันพิเศษสุด

ในทะเลทรายคนเราเรียนรู้ที่จะพึ่งในพระเจ้า ถิ่นทุรกันดารเป็นสถานที่ที่คนมีอิสระที่จะคิด วางแผน เตรียมตัว และแล้วเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ ในกรณีของยอห์น เขาก็ออกมาจากแผ่นดินอันแห้งแล้งนั้น พร้อมด้วยคำพยากรณ์อันทรงพลังที่ตีแผ่พฤติกรรมหน้าไหว้หลังหลอก แนะนำให้ประชาชนในยุคนั้นได้ฟังเรื่องราวพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า

คนเราสามารถได้รับการทรงเรียกในทะเลทรายได้ จิตใจที่สงบของยอห์น ทำให้เขามีวิจารณญาณ และสติปัญญาที่ไม่เหมือนชาวโลกทั่วไป โลกส่วนตัวที่สร้างขึ้นในทะเลทรายนั้นประกอบด้วยชีวิตภายในที่เป็นระเบียบ การจัดชีวิตตามความคาดหวังของผมเองหรือคนอื่นๆ และการประเมินค่าตนเองตามความคิดเห็นของผู้อื่น สิ่งเหล่านี้อาจทำให้โลกภายในของผมโกลาหล แต่การดำเนินชีวิตตามการทรงเรียกของพระเจ้า จะทำให้เรามีความสุขอย่างยิ่งกับชีวติภายในที่มีระเบียบ