รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

ถวายก่อนใช้จ่าย

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Offering ถวายก่อนใช้จ่ายบทเรียนจากหญิงม่ายยากจน

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

“พระเยซูประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวาย ทรงสังเกตฝูงชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้น...” (มก.12:41-44)

 

โดยทั่วไปรายได้ที่หามานั้นจะถูกนำไปใช้จ่ายต่างๆ มีเหลือจึงเก็บออมไว้ แต่มันมักจะพบว่าไม่มีเหลือไว้ให้เก็บออมสักที วิธีจะมีเงินเหลือเก็บไว้คือ “เก็บก่อนใช้” คือรายได้ที่รับมาให้หักเก็บไว้ก่อนส่วนหนึ่ง 10-30% ที่เหลือจึงนำไปบริหารการใช้จ่ายให้พอดี ทำได้เช่นนี้เป็นนิสัยก็จะมีเงินเหลือสะสมและถวายได้แน่นอน ในเรื่องการสะสมทรัพย์สมบัติไว้ พระเยซูทรงสั่งสอนให้สะสมไว้ในสวรรค์ “อย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลก ที่อาจเป็นสนิมและมีแมลงกินเสียได้ และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้ แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวท่านเองในสวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้ เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั้นด้วย” มธ.6:19-21 เมื่อสะสมทรัพย์สมบัติไว้ ใจของเราก็อยู่ที่ทรัพย์นั้น

มิชชันนารีผู้นำข่าวประเสริฐออกไปสู่ชุมชนท้องถิ่นห่างไกลนั้น เงินถวายเพื่อสนับสนุนให้พวกเขาสามารถออกไปทำการแทนเราได้นั้นเป็นการสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์เช่นกัน และใจของเราก็จะอยู่กับเขา อธิษฐานเผื่อเขา เผื่อการปรนนิบัติรับใช้ของเขา เพราะนี่คือทรัพย์สมบัติของเราในสวรรค์ ไม่เชื่อ! คุณลองถวายให้ตามกำลังแก่มิชชันนารีสัก 2-3 คนดู คุณจะระลึกถึงเขา อธิษฐานเผื่อเขาอยู่เสมอๆเพราะว่าทรัพย์สมบัติของคุณอยู่ที่ไหน ใจของคุณก็อยู่ที่นั้นด้วย นำรายได้ทั้งหมด 100% หักออก 10% ถวายเป็นสิบลด และหักอีก 10% สะสมไว้ในสวรรค์ส่งเงินไปสนุบสนุนแก่มิชชันนารีออกไปประกาศแทนคุณในท้องถิ่นที่คุณไปไม่ได้ หักอีก 10% เก็บออมไว้ ที่เหลืออีก 70% จึงนำมาบริหารจักการให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตคุณ (ตัดรายจ่ายไม่จำเป็นทิ้งไป) เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงดูบ้าง นี่เป็นวิธีที่หญิงม่ายใช้ในการถวายหมดทั้ง 100% “เพราะว่าทุกคนเอาเงินเหลือใช้ของพวกเขามาใส่ แต่หญิงนี้ในสถาพที่ยากจน เอาเงินเลี้ยงชีพทั้งสิ้นของนางใส่ลงไปจนหมด” มธ.12:44 เราใส่ลงไปแค่ 10-20% โดยหักรายรับก่อน หรือจักเก็บสะสมในสวรรค์ ก่อนนำรายได้ไปใช้จ่าย เพียงแค่นี้คุณก็มีเงินพอถวาย สร้างนิสัยดีๆแก่ตนเอง สอนฝึกเด็กๆให้ทำตาม อย่านำเงินเหลือใช้มาถวาย เพราะจะไม่มีเงิน ให้คุณเหลือใช้ นี่เป็นเหตุให้การถวายของคริสตชนไทยโดยมากบกพร่อง ในการจัดการกับ รายได้-รายจ่าย “จงถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยทรัพย์สมบัติของเจ้า ด้วยผลแรกจากผลผลิตทั้งปวงของเจ้า แล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มบริบูรณ์” สุภาษิต 3:9;10