รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

ศึกษาพระสัญญาเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Rev.Dr.Suksa Theparee ศึกษาพระสัญญาเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ 

อีกไม่นานข้าพเจ้าก็จะตายไปเหมือนคนอื่นๆ ท่านก็รู้... ว่าพระสัญญาอันประเสริฐซึ่งพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านให้ไว้กับท่านนั้นล้วนเป็นจริง..

ไม่มีขาดตกบกพร่องไปแม้แต่ข้อเดียว” (ยชว. 23:14) ในพระคัมภีร์มีสัญญามากกว่า 7000 พระสัญญา พระสัญญาเป็นอุปกรณ์ในชีวิตของโยชูวา เมื่อเริ่มต้นชีวิตของเขา  พระเจ้าทรงทำพระสัญญาและในตอนท้ายของหนังสือโยชูวาได้พูดถึงพระสัญญาเหล่านั้น

โยชูวา 1:3 กล่าวว่า  “ทุกแห่งที่พวกเจ้าเหยียบย่างไป เราจะยกที่แห่งนั้นให้พวกเจ้าตามที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสส “มันเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะตรัสมุสา ถ้าพระองค์ตรัสสิ่งใดมันจะเกิดขึ้นและเป็นเช่นนั้น  ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม   พระเจ้าทรงบอกโยชูวาเรารู้ว่ามีชนชาติศัตรูเจ็ดชนชาติในแผ่นดินนี้และพวกเขาเหล่านั้นล้วนใหญ่โตกว่าและแข็งแรงกว่า แต่เราสัญญากับเจ้าว่า เจ้าจะได้ครอบครองแผ่นดินแห่งพันธสัญญา

ในตอนสุดท้ายของหนังสือ ก่อนที่โยชูวาจะสิ้นชีวิตเพราะความชรา เขากล่าวว่า “อีกไม่นาน ข้าพเจ้าก็ตายไปเหมือนคนอื่นๆ ท่านก็รู้.... ว่าพระสัญญาอันประเสริฐซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านให้ไว้กับท่านนั้นล้วนเป็นจริงไม่มีขาดตกบกพร่องไปแม้แต่ข้อเดียว”

ชีวิตที่ประสบความสำเร็จนั้น พระเจ้าทรงสัญญาที่จะให้กับที่ผู้รับใช้พระองค์ มี 3 สัญญานี้ในโยชูวาบทที่ 1 เพื่อให้เรามั่นใจได้ก็คือ

    1. กำลัง สิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าเรียกให้เราทำ พระองค์จะประทานพลกำลังให้

    2. ความสำเร็จ เราถูกกำหนดให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่พระเจ้าทรงให้คุณทำ

    3. การสนับสนุน งานของพระเจ้ากระทำโดยวิธีของพระเจ้าจะไม่ขาดการสนับสนุนของพระเจ้า

มีพระสัญญาอื่นๆอีกเป็นพันๆข้อในพระคัมภีร์ที่เราอ้างได้ และมีเพียงวิธีเดียวที่เราจะสามารถอ้างสิทธิได้ คือต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้า อ่าน จดจำ และใคร่ครวญพระวจนะนั้นเพื่อเราจะรู้และปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระสัญญา แล้วพระพรแห่งคำสัญญาจะหลั่งไหลมาสู่ชีวิตของเรา

พระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่า “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า  จงใคร่ครวญทั้งกลางวันและกลางคือ เพื่อเจ้าจะประสบความสำเร็จและความจริงรุ่งเรื่อง" ยชว.1:8 ความสำเร็จของเราอยู่บนรากฐานของความมุ่งมั่นต่อพระวจนะของพระเจ้า เมื่อเราอุทิศถวายตัวที่จะเชื่อฟัง และใคร่ครวญศึกษาพระคัมภีร์ เราก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่พระเจ้าทรงเลือกให้เรากระทำ