ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

การใคร่ครวญเกี่ยวกับพิธีมหาสนิท

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Rev.Dr.Suksa Theparee การใคร่ครวญเกี่ยวกับพิธีมหาสนิท 4 ประการ
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

เมื่อเราร่วมโต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราจำเป็นต้องพิจารณาการมอง 4 ประการ (1 โครินธ์ 11:23-26)

1. เรามองย้อนหลัง “ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ” (1 โครินธ์ 11:26 ) ประการแรกเรามองย้อนหลังไปที่กางเขนซึ่งเตือนใจเราให้ระลึกถึงการเสียสละขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ประทานพระองค์เองอย่างไม่เห็นแกตัวและอย่างมบูรณ์แบบเพื่อการไถ่โทษความบาปของเรา สิ่งที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือพระองค์ทรงกระทำสิ่งนี้ “ในขณะที่เราทั้งหลายยังเป็นคนบาปอยู่ ” (โรม 5:8) มีคำกล่าวว่า “เป็นการง่ายที่จะรักคนที่น่ารัก แต่ยากมากที่จะรักคนที่ไม่น่ารัก” องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อมวนมนุษยชาติ โดยไม่มีข้อยกเว้น

2. เรามองภายใน “ขอให้ทุกคนพิจารณาตนเองแล้วจึงกินขนมปัง และดื่มจากถ้วยนี้” (1 โครินธ์11:28) การพิจารณาประการที่สอง คือ มองปัจจุบันหรือภายในตนเอง ที่นี่และเดี่ยวนี้ เมื่อเราพิจารณาตนเอง เราเห็นอะไร เราทำอะไรกับชีวิตของเรา เราดำเนินชีวิตอย่างไร เรากำลังต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความบริสุทธิ์หรือไม่ เราให้พระเยซูเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา เรายอมอุทิศถวายตนเพื่อพระองค์อย่างสิ้นเชิงหรือไม่ ให้เราพิจารณาตนเองอย่างจริงใจ ให้มองลึกลงไปในจิตใจ (1 โครินธ์ 11:28,29) พระเจ้าทรงต้องการให้เรารับรู้ความบาปของเรา และถ่อมใจลงทูลขอการอภัยโทษ ตัวอย่างประกอบ การประเมินผลตนเอง เจ้าหน้าที่การว่าจ้างงานของรัฐในเมืองทัคสัน รัฐอริโซน่า ติดป้ายประกาศที่น่าสนใจไว้บนกระจกยาว สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานทำอ่านว่า “คุณจะจ้างบุคคลนี้หรือไม่” และในสำนักงานอีกแห่งหนึ่งมีกระจกและป้ายเขียนคำถามไว้ว่า “คุณพร้อมสำหรับงานหรือไม่”

การประเมินตนเอง เป็นสิ่งที่อัครสาวกเปาโลกกล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 11 ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์จำเป็นต้อง พิพากษาตัวเขาเอง ท่านกล่าวว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกพิพากษาโดยองค์พระผู้เป็นเจ้า ในฐานะที่ไม่เหมาะสมเพื่อการรับใช้พระองค์ในคริสตจักรเมืองโครินธ์ “ปัญหาที่ปรากฏให้เห็น” หนักเป็นพิเศษ คริสเตียนเหล่านั้น ดูเหมือนน่าเกลียดมาก พวกเราเมาเหล้าและทะเลาะเบาะแว้งกันในขณะที่เฉลิมฉลองอาหารมื้อสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้า อ.เปาโลจึงกล่าวว่า “ให้พิจารณาตัวของเราเอง ยุ่งเหยิงสิ้นดีถ้าคุณยังไม่ทำให้ชีวิตเรียบร้อย องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำให้คุณ” แล้วท่านเพิ่มเติมข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผลว่า พระเจ้าทรงเริ่มต้นที่จะชำระคริสตจักรแล้ว โดยส่งบางคนไปสู่หลุมฝังศพ นี้เป็นความจริงที่หนัก แต่เป็นความจริงที่คริสตจักรจำเป็นต้องได้ยินในปัจจุบันนี้

3.  มองดูรอบๆ “แม้เราซึ่งเป็นบุคคลหลายคน แต่เนื่องจากมีขนมปังก้อนเดียว เราจึงเป็นร่างกายเดียว เพราะว่าเราทุกคนรับประทานขนมก้อนเดียวกัน” (1 โครินธ์ 10:17) การพิจารณาประการที่สาม คือ มองดูที่พี่น้องชายหญิงรอบตัวเรา เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวของเรา ไม่มีคนใดอยู่โดดเดียวได้ เราต้องการกันและกัน ปัญญาจารย์ 4:9-12 "สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดี ด้วยว่าคนหนึ่งล้มลง อีกคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียว เมื่อเขาล้มลงและไม่มีผู้อื่นพยุงยกเขาให้ลุกขึ้น อนึ่งถ้าสองคนนอนอยู่ด้วยกัน เขาก็อบอุ่นแต่ถ้านอนคนเดียวจะอุ่นอย่างไรได้เล่า แม้คนหนึ่งสู้คนเดียวได้ สองคนคงสู้เขาได้แน่ เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้ สุภาษิต 27:17 “เหล็กลับเหล็กได้ คนหนึ่งก็ลบเพื่อนของตนได้”

4. เรามองไปข้างหน้า “จนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา” (1 โครินธ์ 11:26) การพิจารณาประการที่สี คือมองไปที่อนาคตเรากำลังรอคอยเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกและเราจะมีพิธีมหาสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ในแผ่นดินของพระองค์หรือไม่ (มัทธิว 26:29; 1 โครินธ์ 11:26) เรากำลังรอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี หรือด้วยความกลัว ตัวอย่างประกอบ มีบางคนถาม ดไว้ท์ แอล มูดี้ “ถ้าท่านรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาคืนนี้ ท่านจะใช้เวลาของวันนี้ที่เหลืออยู่อย่างไร” จะวิเศษเพียงใดที่เราทุกคนสามารถพูดอย่างนั้นได้แล้วเราก็สามารถอธิษฐานด้วยความมั่นใจว่า “เชิญเสด็จมาเถิด พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า” (วิวรณ์ 22:20)