รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

วันที่ 1 พระเยซูคริสต์ พงศ์พันธุ์ของหญิง

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 1 พระเยซูคริสต์ พงศ์พันธุ์ของหญิง

ปฐมกาล 3:15 “เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน ทั้งพงศ์‍พันธุ์ของเจ้าและพงศ์‍พันธุ์ของเขาด้วย พงศ์‍พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก และเจ้าจะทำให้ส้น‍เท้าของเขาฟก‍ช้ำ”