ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

วันที่ 12 พระเยซูทรงชำระพระวิหาร “นิเวศของพระบิดาเรา”

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 12 พระเยซูทรงชำระพระวิหาร “นิเวศของพระบิดาเรา”

อิสยาห์ 56:7 “คนเหล่า‍นี้เราจะนำมายังภูเขาบริ‌สุทธิ์ของเรา และกระ‌ทำให้เขาชื่น‍บานอยู่ในนิเวศอธิษ‌ฐานของเรา เครื่องเผาบูชาของเขาและเครื่องสัก‌การ‌บูชาของเขา จะเป็นที่โปรด‌ปรานบนแท่นบูชาของเรา เพราะนิเวศของเราเขาจะเรียก‍ว่าเป็นนิเวศอธิษ‌ฐาน สำ‌หรับบรร‌ดาชน‍ชาติทั้งหลาย”

วันที่ 10 พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 10 พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า

สดุดี 2:7 “ข้าพ‌เจ้าจะบอกถึงพระ‍ดำ‌รัสของพระ‍เจ้าพระ‍องค์รับ‍สั่งกับข้าพ‌เจ้าว่า “เจ้าเป็นบุตรของเรา วัน‍นี้เราได้ให้กำ‌เนิดแก่เจ้าแล้ว”

วันที่ 8 พระเยซูคริสต์ เสด็จสู่อียิปต์

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 8 พระเยซูคริสต์ เสด็จสู่อียิปต์

เยเรมีห์ 31:15 “พระ‍เจ้าตรัสดัง‍นี้ว่า ได้ยินเสียงในรา‌มาเป็นเสียงโอด‍ครวญและร่ำ‍ไห้รา‌เชลร้อง‍ไห้คร่ำ‍ครวญ เพราะบุตรทั้ง‍หลายของตนนางไม่‍รับคำเล้า‍โลมในเรื่องบุตรทั้ง‍หลายของตนเพราะว่าบุตรทั้ง‍หลายนั้นไม่มีแล้ว”

วันที่ 6 พระเยซูคริสต์ ทรงบังเกิดที่เบธเลเฮ็ม ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 6 พระเยซูคริสต์ ทรงบังเกิดที่เบธเลเฮ็ม ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์

มีคาห์ 5:2 “โอ เบธ‌เล‌เฮม เอฟ‌รา‌ธาห์ แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรร‌ดาตระ‌กูลของยู‌ดาห์จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปก‍ครองในอิส‌รา‌เอลดั้ง‍เดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบ‌ราณกาล”

วันที่ 4 พระเยซูคริสต์จะทรงเป็นพระผู้เลี้ยงอันประเสริฐ

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 4 พระเยซูคริสต์จะทรงเป็นพระผู้เลี้ยงอันประเสริฐ (พระเมษบาล) ต่อประชากรของพระองค์

เอเสเคียล 37:24 “ดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นกษัตริย์เหนือเขาทั้งหลาย และเขาทุกคนจะมีผู้เลี้ยงผู้เดียว เขาทั้งหลายจะดำเนินตามคำตัดสินของเรา และรักษากฎเกณฑ์ของเรา และกระทำตาม”

วันที่ 2 พระเยซูคริสต์ ผู้สืบเชื้อสายจากอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 2 พระเยซูคริสต์ ผู้สืบเชื้อสายจากอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ

ปฐมกาล 12:3 “เราจะอำ‌นวยพรแก่คนที่อวย‍พรเจ้า เราจะสาปคนที่แช่งเจ้า บรร‌ดาเผ่า‍พันธุ์ทั่ว‍โลกจะได้พรเพราะเจ้า”

วันที่ 11 พระเยซูคริสต์ผู้ปรนนิบัติ และผู้สอนโดยใช้คำอุปมา

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 11 พระเยซูคริสต์ผู้ปรนนิบัติ และผู้สอนโดยใช้คำอุปมา

อิสยาห์ 9:1-2 “เมืองนั้นซึ่งอยู่ในความแสน‍ระทมจะไม่กลัด‍กลุ้ม ในกาลก่อนพระ‍องค์ทรงนำแคว้นเศ‌บู‌ลุนและแคว้นนัฟ‌ทาลีมาสู่ความดู‍หมิ่น แต่ในกาลภาย‍หลังพระ‍องค์จะทรงกระ‌ทำให้หน‍ทางข้างทะเล แคว้นฟากตะวัน‍ตกของแม่‍น้ำจอร์‌แดน คือ กา‌ลิลีแห่งบรร‌ดาประ‌ชา‍ชาติให้รุ่ง‍โรจน์ ชน‍ชาติที่ดำ‌เนินในความมืด จะได้เห็นความสว่างยิ่ง‍ใหญ่ บรร‌ดาผู้ที่อา‌ศัยอยู่ในแผ่น‍ดินแห่งเงามัจ‌จุ‌ราชสว่างจะได้ส่องมาบนเขา”

วันที่ 9 การรับเสด็จพระเยซูคริสต์

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 9 การรับเสด็จพระเยซูคริสต์

อิสยาห์ 40:3-5 “เสียง‍หนึ่งร้องว่า “จงเตรียมมรรคาแห่งพระ‍เจ้าในถิ่นทุร‌กัน‌ดาร จงทำทาง‍หลวงสำ‌หรับพระ‍เจ้าของเราให้ตรง‍ไปในทะเล‍ทรายหุบ‍เขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้น ภูเขาและเนินทุกแห่งจะให้ต่ำลงที่ลุ่มๆดอนๆ จะให้เสมอ และที่สูง ๆ ต่ำ ๆ ให้เป็นที่‍ราบ และจะเผยพระ‍สิริของพระ‍เจ้า และมนุษย์ทั้ง‍สิ้นจะได้เห็นด้วย‍กัน เพราะพระ‍โอษฐ์ของพระ‍เจ้าตรัสไว้แล้ว”

วันที่ 7 พระเยซูคริสต์ ทรงรับการนมัสการ และถวายเกียรติ

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 7 พระเยซูคริสต์ ทรงรับการนมัสการ และถวายเกียรติ

สดุดี 72:9 “บรร‌ดาผู้ที่อยู่ในถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดารจะกราบลงต่อเขา และให้บรร‌ดาศัตรูของท่านเลียผง‍คลี”

วันที่ 5: พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา: ผู้ถูกเจิมนิรันดร์

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 5: พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา: ผู้ถูกเจิมนิรันดร์

สดุดี 45 : 6-7 “พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ และเป็นนิตย์ธารพระกรของพระองค์เป็นธารพระกรเที่ยงธรรม พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดการอธรรม ฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ท่านได้ทรงเจิมพระองค์ท่านไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์ท่าน”

วันที่ 3 พระเยซูคริสต์ สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ รากแห่งเจสซี บุตรดาวิด

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 3 พระเยซูคริสต์ สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ รากแห่งเจสซี บุตรดาวิด

ปฐมกาล 49:10 “ธารพระ‍กรจะไม่ขาดไปจากยู‌ดาห์ ทั้งไม้‍ถือของผู้ปก‍ครองจะไม่ขาดไปจากหว่างเท้าของเขา จนกว่าชีโลห์จะมาและชน‍ชาติทั้ง‍หลายจะเชื่อฟังผู้นั้น”

วันที่ 1 พระเยซูคริสต์ พงศ์พันธุ์ของหญิง

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 1 พระเยซูคริสต์ พงศ์พันธุ์ของหญิง

ปฐมกาล 3:15 “เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน ทั้งพงศ์‍พันธุ์ของเจ้าและพงศ์‍พันธุ์ของเขาด้วย พงศ์‍พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก และเจ้าจะทำให้ส้น‍เท้าของเขาฟก‍ช้ำ”