ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มกราคม 2020 : เดือนก้าวแห่งการเริ่มต้นใหม่

วันที่ 18 พระเยซูผู้ทรงวิงวอน ทูลขอ เพื่อเรา

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 18 พระเยซูผู้ทรงวิงวอน ทูลขอ เพื่อเรา

อิสยาห์ 53:12 “ ฉะนี้ เราจะแบ่งส่วนหนึ่งให้ท่านกับผู้ยิ่งใหญ่ และท่านจะแบ่งรางวัลกับคนแข็งแรง เพราะท่านเทวิญญาณจิตของท่านถึงความมรณะ และถูกนับเข้ากับคนทรยศ ถึงกระนั้นท่านก็แบกบาปของคนเป็นอันมาก และทำการอ้อนวอนเพื่อผู้ทรยศ”

โรม 8:34 “ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก พระเยซูคริสต์น่ะหรือ ผู้ทรงสิ้นพระชนม์แล้ว และยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วย”

อิสยาห์ 59:16 “พระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีคนใดเลย ทรงประหลาดพระทัยว่าไม่มีใครอ้อนวอนเผื่อ แล้วพระกรของพระองค์เองก็นำความรอดมา และความชอบธรรมของพระองค์ชูพระองค์ไว้”

ฮีบรู 7:25 “ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิตย์ที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอด เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์ เพื่อช่วยทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้น”

การอธิษฐานวิงวอน (Intercession) คือ การอธิษฐานเผื่อผู้อื่น ในฐานะตัวแทน มีความหมายถึง การเป็นตัวแทน หรือตัวกลาง ให้กับคนที่เราอธิษฐานเผื่อเขา

ในพระคัมภีร์เดิมผู้ที่ทำหน้าที่นี้คือ ผู้นำอิสราเอล ปุโรหิต ผู้พยากรณ์ เช่น อับราฮัม อธิษฐานวิงวอนเผื่อเมือง โสโดม และโกโมราห์ โมเสสอธิษฐานวิงวอนให้บรรดาอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร ดาวิดอธิษฐานวิงวอนให้กับประชาชนใน การปกครองของตน และยังมีซามูเอล กษัตริย์เฮเศคียาห์ เอลียาห์ เยเรมีห์ เอเสเคียล และดาเนียล

ในพระคัมภีร์ใหม่ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ทูลขออธิษฐานวิงวอนเพื่อสาวกและเราทั้งหลายผู้เชื่อในพระองค์ เราพบตัวอย่างในการอธิษฐานของพระองค์ ใน ยอห์น 17 ทั้งบท พระองค์ทรงเป็นผู้กลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ทรงเป็นผู้เติมเต็มช่องว่างระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแต่พระองค์ผู้เดียว 1ทธ.2:5 ด้วยเหตุว่า มีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ และทรงอธิษฐานวิงวอน ต่อพระบิดาเจ้าเพื่อเรา โรม 8:34 ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก ก็คือพระคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์แล้ว และยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงคืนพระชนม์ ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วย

คริสเตียนเราทุกคนนั้น เป็นนักอธิษฐานเผื่อผู้อื่นได้ ไม่ใช่จำกัดเฉพาะผู้นำคริสตจักรเท่านั้น ผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเขา ก็คือผู้เชื่อทุกคนสามารถอธิษฐานวิงวอนเผื่อผู้อื่นได้ โรม8:26 พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเช่นกัน เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณเองทรงช่วยขอเพื่อเราด้วยความคร่ำครวญซึ่งเหลือที่จะพูดได้ อัครทูตเปาโลหนุนใจให้พี่น้องคริสเตียนชาวเมืองเอเฟซัส อธิษฐานวิงวอนเผื่อกันและกัน และยังให้พี่น้องที่เมืองโคโลสี วิงวอนเผื่อท่านเองด้วย จะเห็นได้ว่า การอธิษฐานเผื่อผู้นำก็เป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญ ผู้นำเองต้องการคำอธิษฐานวิงวอนเผื่อเขาและการรับใช้ของเขาท่ามกลางพวกเราเช่นกัน