ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มกราคม 2020 : เดือนก้าวแห่งการเริ่มต้นใหม่

วันที่ 17 พระเยซูทรงเป็นผู้เล้าโลมใจ

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 17 พระเยซูทรงเป็นผู้เล้าโลมใจ

อิสยาห์ 61:1-2 “พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้..

..เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจ และร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการเปิดเรือนจำออก ให้แก่ผู้ที่ถูกจำจอง เพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า และวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเรา เพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์”

ลูกา 4:18-19 “พระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจ้า”

เราจะเห็นได้จากการปรนนิบัติรับใช้ของพระเยซูว่า ทรงเป็นผู้รับใช้ที่ติดดิน ทรงอยู่กับคนยากจน คนหิวโหย คนเจ็บคนป่วย บรรดาผู้ติดตามพระองค์ส่วนใหญ่เป็นคนระดับล่าง ดูเหมือนคนเหล่านี้ได้เปรียบคนร่ำรวย ในเรื่องความเชื่อเพราะทรงเคยตรัสว่า คนมั่งมีเข้าแผ่นดินสวรรค์ ก็ยากยิ่งกว่าอูฐลอดรูเข็มเสียอีก พระองค์ทรงเป็นเพื่อนกับคนที่ทุกข์ใจ คนไว้ทุกข์ คนที่เศร้าโศกเสียใจ ทรงเป็นผู้เล้าโลมใจ ทรงทำภารกิจเดียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในสมัยต่อมา

การร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย คือการปลดปล่อยมุนษย์ซึ่งเป็นทาส เป็นเชลยของบาป ของอำนาจมืดวิญญาณชั่ว และมารซาตาน ให้เป็นอิสระ การปลดปล่อยเขาออกจากพันธะที่ผูกมัดเขาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกฏเกณฑ์ ธรรมบัญญัติของมุนษย์ที่เป็นแอกอันหนักหน่วง หรือจะเป็นบาปที่เกาะแน่น พระเยซูทรงเปิดเรือนจำ มีความหมายว่า ทรงประกาศการให้อภัย นิรโทษกรรมให้กับนักโทษที่ถูกจองจำ ที่รับโทษอยู่ให้เป็นอิสระ การประกาศการให้อภัย การคืนดีกับพระเจ้านั้น ถือว่าเป็นการนับว่า ต่อไปนี้เรากลายเป็นคนชอบธรรมไม่ต้องรับโทษต่อไป เพราะนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่เรียกว่า “การถูกนับให้เป็นผู้ชอบธรรม” (Justification) ไม่เพียงแต่การประกาศนิรโทษและสถาปนาเราให้เป็นผู้ชอบธรรมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเท่านั้น ยังนับได้ว่าเป็นการเล้าโลมใจให้เกิดความชื่นชมยินดีสูงสุด เพราะความรอดนั้นนำสู่ความปลาบปลื้ม ความยินดีปรีดาเป็นล้นพ้น ทำให้สภาพจิตใจได้รับการเล้าโลม ได้รับกำลังใจในการดำเนินชีวิต สู้ชีวิตต่อไป แม้เราอาจบาดเจ็บแต่เราจะไม่เลิก เราอาจล้มแต่เราจะลุก เพราะการเล้าโลมกำลังใจ ความหวังพวกเราอยู่ในพระองค์