ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มกราคม 2020 : เดือนก้าวแห่งการเริ่มต้นใหม่

วันที่ 24 พระเยซูทรงรับคำสรรเสริญจากเด็ก

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 24 พระเยซูทรงรับคำสรรเสริญจากเด็ก

สดุดี 8:2 “โดยปากของเด็กอ่อนและทารก พระองค์ทรงตั้งป้อมปราการเพราะคู่อริของพระองค์ เพื่อระงับยับยั้งศัตรูและผู้กระทำการแก้แค้น”

มัทธิว 21:15-16 “แต่เมื่อพวกปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ ได้เห็นการมหัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำ ทั้งได้ยินหมู่เด็กร้องในบริเวณพระวิหารว่า “โฮซันนาแก่ราชโอรสดาวิด” เขาทั้งหลายก็พากันแค้นเคือง เขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่า “ท่านไม่ได้ยินคำที่เขาร้องหรือ” พระเยซูตรัสตอบว่า “ได้ยินแล้ว พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่า พระองค์ทรงกระทำให้คำสรรเสริญอันจริงแท้ออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านม”

เด็กเป็นวัยที่ไร้เดียงสา พระเยซูทรงโปรดเด็ก ๆ ที่บางครั้งพวกสาวกที่เป็นผู้ใหญ่ห้ามปรามเพราะเกรงเด็กก่อความยุ่งยาก ซุกซน ไร้สาระ แต่พระเยซูทรงเห็นความสำคัญของเด็ก ความจริงใจของเด็ก ไม่มีอะไรเคลือบแคลง เป็นผ้าขาวที่สามารถแต่งแต้มสีสันให้สวยงามตามใจปรารถนาของศิลปินนั้น ๆ พระองค์ตรัสว่าให้เด็กเล็ก ๆ เข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเล็กเหล่านี้ พระเยซูทรงให้เกียรติเด็ก ทรงเห็นความสำคัญของเด็ก เราเองต้องเลียนแบบเด็กเล็ก ๆ ในด้านความจริงใจ ความบริสุทธิ์ใจ ไร้เดียงสา ไม่ใช่เป็นคนหน้าซื่อใจคดหรือหน้าไหว้หลังหลอก เราต้องชำระตัวให้บริสุทธิ์เหมือนเด็ก ก่อนการนมัสการพระเจ้า เพื่อคำสรรเสริญ นมัสการของเรา จะเป็นคำสรรเสริญแท้ที่ออกมาจากใจ ปราศจากสิ่งเคลือบแคลงแอบแฝง จงนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง

สดุดี 8:2 คำยกย่องสรรเสริญของเด็กเล็ก ๆ ทำให้อำนาจมืดและศัตรูทั้งหลายซึ่งดาหน้าเข้ามา เพื่อจะทำลาย มาต่อสู้กับพระเจ้าและคนของพระองค์ต้องเงียบไป พระเจ้าทรงฟังคำสรรเสริญโมทนา และทรงสถาปนาคำสรรเสริญของเด็ก ๆ เหล่านี้ พระเยซูทรงรับคำสรรเสริญ แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้ พระองค์ไม่ทำให้เด็ก ๆ ผิดหวัง หรือหลอกลวงเด็กว่าเป็นพระเจ้าแล้วรับคำสรรเสริญจากเด็ก ๆ เหล่านั้น

เมื่อเราจะถ่อมใจลงเหมือนเด็กเล็ก ๆ เหล่านี้ ในการอธิษฐาน การสรรเสริญ สารภาพบาป ปลดเปลื้องความเย่อหยิ่งของตน บริสุทธิ์ใสไร้เดียงสา คำอธิษฐาน คำสรรเสริญ คำสารภาพของเราจะไปถึงบัลลังก์ของพระเจ้าอย่างแน่นอน