ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มกราคม 2020 : เดือนก้าวแห่งการเริ่มต้นใหม่

วันที่ 23 พระเยซูทรงเสด็จเข้ากรุงอย่างผู้พิชิต

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 23 พระเยซูทรงเสด็จเข้ากรุงอย่างผู้พิชิต

เศคาริยาห์ 9:9 “ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร่าเริงอย่างยิ่งเถิด โอ บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย จงโห่ร้อง ดูเถิด กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอ ทรงความยุติธรรมและความรอด พระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลา ทรงลูกลา”

มาระโก 11:7,9,11 “สาวกจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซู แล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูลงบนหลังลา แล้วพระองค์จึงทรงลานั้น ฝ่ายคนที่เดินไปข้างหน้า กับผู้ที่ตามมาข้างหลัง ก็โห่ร้องว่า“โฮซันนา ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ พระเยซูก็เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม และเข้าไปในบริเวณพระวิหาร เมื่อทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงแล้ว เวลาก็จวนค่ำ จึงเสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานีกับเหล่าสาวกสิบสองคนนั้น”

เยรูซาเล็มเป็นนครของพระเจ้า (The City of God) ชื่อเดิมพระเยรูซาเล็ม ชื่อ ชาเลม (Shalem) หรือซาเล็ม (Zalem) แปลว่า สันติ (Peace) ในประวัติศาสตร์นั้น แม้เมืองนี้ถูกตั้งชื่อที่มีความหมายถึงความสุข สันติสุข สันติภาพ แต่เมืองนี้ถูกตีแตกหลายครั้ง ถูกเผาทำหลายไปหลายครั้ง เพราะเหตุที่ชาวยิวไม่เชื่อฟังพระเจ้า ไม่กลับใจ เสียใจในความบาปที่พวกเขาทำอยู่ มิหนำซ้ำยังถลำลึกลงไปในความผิดบาปมากขึ้น แม้ผู้เผยพระวจนะ ผู้พยากรณ์ ปกาศกที่พระเจ้าส่งมาให้คอยเตือนพวกเขาอยู่เสมอก็ตาม

การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูอย่างผู้พิชิต แสดงให้เห็นถึงความสำคัญประการต่าง ๆ ดังนี้

  1. ทรงเป็นกษัตริย์ที่จะมาครอบครองในชีวิตของผู้เชื่อ ทรงประทับบนหลังลาที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความถ่อมใจและอ่อนสุภาพ
  2. ทรงเล็งถึงชัยชนะในการก่อตั้งแผ่นดินสวรรค์บนโลกนี้ ซึ่งหมายถึง ทรงเป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักร ซึ่งเป็นอาณาจักรฝ่ายวิญญาณของพระองค์
  3. ทรงเป็นแบบของการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งในอาณาจักร ที่จะก่อตั้งแผ่นดินของพระองค์บนโลก อันหมายถึง การปกครองโลกทางด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในอนาคต เมื่อทรงเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สอง เพื่อตั้งแผ่นดินหรืออาณาจักรบนโลกนี้จริง ๆ พระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์ (king of kings) และจอมเจ้านาย (Lord of Lords) ผู้อยู่ในหัวใจของเราขณะนี้ และจะครอบครองโลกนี้ตลอดไป เมื่อวาระมาถึง