รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

วันที่ 21 พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิต

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 21 พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิต

สุดดี 110:4 “พระเจ้าทรงปฏิญาณแล้ว และจะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ เจ้าเป็นปุโรหิตเป็นนิตย์ ตามอย่างของเมลคีเซเดค”

ฮีบรู 5:5-6 “ในทำนองเดียวกันพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิต แต่ทรงรับพระเกียรตินี้จากพระเจ้า ผู้ได้ตรัสกับพระองค์ว่า ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราให้กำเนิดท่าน และได้ตรัสอีกแห่งหนึ่งว่า ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิตย์ ตามแบบอย่างของเมลคีเซเดค” ปุโรหิต คือ ผู้ที่พระเจ้าเจิมหรือแต่งตั้งให้รับหน้าที่

  1. ประกอบพิธีกรรมตามหลักธรรมบัญญัติ
  2. เป็นตัวแทนในการทูลขอวิงวอน สารภาพบาปกับพระเจ้า
  3. พระเจ้าใช้ปุโรหิตในการกล่าวพระวจนะ สำแดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้กับประชาชนอิสราเอล ในหลาย ๆ โอกาส

พระเยซูคริสต์ทรงมีสถานภาพหลายอย่าง อาทิเช่น ทรงเป็นผู้เผยพระวจนะ เป็นผู้พยากรณ์ เป็นน้ำพุแห่งชีวิต เป็นความสว่างของโลก ฯลฯ ที่สำคัญในคำพยากรณ์นี้ คือ เป็นมหาปุโรหิตเนืองนิตย์ตามอย่างกษัตริย์เมลคีเซเดค กษัตริย์องค์นี้อยู่ในสมัยเดียวกับอับราฮาม ทรงเป็นกษัตริย์เมืองซาเลม (ชื่อโบราณของกรุงเยรูซาเล็ม) อับราฮัมถวายทศางค์แก่กษัตริย์องค์นี้ในฐานะที่ท่านเป็นปุโรหิตของพระเจ้า ทำหน้าที่อธิษฐาน ถวายบูชาและอวยพรอับราม อับราฮามถือว่ากษัตริย์เมลคีเซเดคเป็นปุโรหิตของพระเจ้า ดังนั้น พระองค์จึงทรงดำรง 2 ตำแหน่ง พระนามของท่าน แปลได้ว่า “กษัตริย์แห่งความชอบธรรม” และพระนามที่ว่า ‘กษัตริย์แห่งซาเลม’ ก็แปลว่า ‘กษัตริย์แห่งสันติสุข’ ฮีบรู 7:3 บันทึกว่าไม่รู้ที่มาที่ไป ไม่มีบันทึกลำดับวงค์ตระกูล และยังกล่าวอีกว่า เมลคีเซเดคทรงเป็นมหาปุโรหิตตลอดกาลเหมือนพระบุตรของพระเจ้า เป็นตัวแบบของพระเยซูคริสต์ผู้ที่จะมาในภายหลัง การรับทศางค์และการให้พร แสดงถึงความเหนือกว่า ความเป็นผู้ใหญ่ที่ฮับราฮามต้องเคารพยำเกรง เช่นเดียวกับพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตเราต้องถวายทศางค์และชีวิตให้กับพระองค์และพระองค์จะทรงอวยพรเรา