ก้าวต่อไป || Moving Onward

พฤษภาคม 2021 : เดือนก้าวแห่งการแบ่งปัน

วันที่ 19 พระเยซูผู้ทรงนำเราเข้าสู่การพำนัก พักใจ

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 19 พระเยซูผู้ทรงนำเราเข้าสู่การพำนัก พักใจ

อิสยาห์ 63:14 “อย่างสัตว์เลี้ยงไปยังหุบเขาฉันใด พระวิญญาณของพระเจ้าประทานให้เขาหยุดพักฉันนั้น ฉะนั้นพระองค์จึงทรงนำชนชาติของพระองค์ เพื่อจะสร้างพระนามอันรุ่งโรจน์แด่พระองค์เอง”

มัทธิว 11:29-30 “จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา”

เยเรมีย์ 6:16 “พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า จงยืนที่ถนนและมองให้ดี และถามหาทางโบราณนั้น ว่าทางดีอยู่ที่ไหน แล้วจงเดินในทางนั้น และให้จิตใจของท่านได้ความสงบ แต่เขาทั้งหลายกล่าวว่า เราจะไม่เดินในนั้น”

การพำนักพักใจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก ทรงใช้เวลา 6 วัน และวันที่ 7 พระองค์ทรงพักจากการงานทั้งหมด ในเวลาเดียวกัน เราได้เห็นองค์พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับวันสะบาโตว่า พระบิดาทรงสร้างวัน สะบาโตใว้สำหรับมนุษย์ กำหนดให้มนุษย์ได้นมัสการพระเจ้า พักพิงในพระองค์ พักสงบกับการทรงสถิตของพระองค์ นมัสการพระองค์ เพราะพระเจ้าเป็นป้อมปราการ ทรงเป็นที่ลี้ภัยในยามเหน็ดเหนื่อยยากลำบาก

สภาพแห่งความเสื่อมทรามของโลกแห่งความบาปนี้ มีหลุมพรางมากมายที่ล่อผู้เชื่อทั้งหลายตกลงไปในกับดักแห่งความหลอกลวง ความเยิ่อหยิ่ง ความท้อแท้ ความเจ็บปวด เราต้องเข้าพักพิงในพระเจ้าทูลขอการอภัย กลับใจใหม่จากความบาปทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงโปรดสำแดงความกรุณาต่อเรา ให้เราเข้าพักพิงในพระองค์ พระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเราให้พ้นจากความเหน็ดเหนื่อยและความหนักใจ ความเครียดและความกังวลใจ ชีวิตของเราจะได้พักสงบในพระองค์ เราจะได้หยุดพัก นิ่งสงบ และรู้เถิดว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เมื่อเราวางใจและวางชีวิตของเราไว้กับพระเจ้า ในหลาย ๆ ครั้งเมื่อเราตั้งใจจะมีชีวิตเพื่อคนอื่นๆ อาจมีสิ่งที่สะท้อนกลับเข้ามาในทางลบ อันเกิดจากความผิดพลาด พลาดพลั้ง ความไม่เข้าใจ ฯลฯ แต่อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เรียนรู้จากองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงได้รับการกำหนดไว้จากพระบิดาให้ถ่อมสุภาพ และยืนหยัดในการทำสิ่งดี ๆ เพื่อผู้อื่นต่อไป