ก้าวต่อไป || Moving Onward

พฤษภาคม 2021 : เดือนก้าวแห่งการแบ่งปัน

วันที่ 14 พระเยซูผู้ทรงทำการอัศจรรย์

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 14 พระเยซูผู้ทรงทำการอัศจรรย์

อิสยาห์ 29:18 “ในวันนั้น คนหูหนวกจะได้ยินถ้อยคำของหนังสือ และตาของคนตาบอดจะเห็น ออกมาจากความคลุ้มและความมืดของเขา”

ลูกา 7:22 “แล้วพระองค์ตรัสตอบศิษย์สองคนนั้นว่า จงไปแจ้งแก่ยอห์นตามซึ่งท่านได้เห็นและได้ยิน คือว่าคนตาบอดก็หายบอด คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายสะอาด คนหูหนวกได้ยิน คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถา”

อิสยาห์ 35:5-6 “แล้วนัยน์ตาของคนตาบอดจะเปิดออก แล้วหูของคนหูหนวกจะเบิก แล้วคนง่อยจะกระโดดได้อย่างกวาง และลิ้นของคนใบ้จะร้องเพลงด้วยความชื่นบาน เพราะน้ำจะพลุ่งขึ้นมาในป่าดอน และลำธารจะพลุ่งขึ้นในทะเลทราย”

มัทธิว 11:3-5 “ทูลถามพระองค์ว่า “ท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือ หรือจะต้องคอยผู้อื่น” ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบศิษย์ยอห์นว่า จงไปแจ้งแก่ยอห์นซึ่งท่านได้ยินและเห็น คือว่าคนตาบอดก็หายบอด คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายสะอาด คนหูหนวกได้ยินได้ คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถา”

มีการอัศจรรย์ที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ไม่ต่ำกว่า 40 ครั้ง และยังมีอีกมากที่ยอห์นได้กล่าวไว้ว่า ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ เพราะถ้าจะเขียนให้หมด แม้ที่ทั้งโลกก็ไม่พอใส่หนังสือเล่มนั้น ซึ่งหมายความว่า ไม่เพียงแต่คำสั่งและสิ่งที่ทรงปรนนิบัติในโลกนี้ แต่รวมถึงสิ่งที่เราไม่อาจมองเห็นและรับรู้ได้ เพราะการที่พระองค์ทรงกระทำนั้น เริ่มต้นตั้งแต่ปฐมกาลจวบจนนิรันดร์กาล

เราอาจสรุปคร่าวๆ ถึงการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำ ตั้งแต่การประสูติจากหญิงพรหมาจารีย์จนกระทั่งถึงการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์

นิยามคำว่า การอัศจรรย์ หรือ Miracles นั้นคือ เหตุการณ์หรือกิจการของพระเจ้าที่เกิดขึ้นอย่างไม่ธรรมดา เป็นเรื่องเหลือเชื่อหรือไม่อาจเป็นไปได้ เพื่อให้ผู้คนเกิดความเกรงกลัว ความประหลาดใจ เป็นการแทรกตัวเข้าในกฎธรรมชาติ โดยพลานุภาพเหนือธรรมชาติ เพื่อเป็นพยานถึงพระองค์เองหรือสิ่งที่พระองค์สอน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อผู้คนทั้งหลาย

ผู้ทำการอัศจรรย์ คือ พระเจ้าและทรงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการอัศจรรย์ เพราะทรงใช้การอัศจรรย์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการดึงความสนใจ สร้างความประทับใจ สร้างความยำเกรงและเกรงกลัวพระเจ้าให้เกิดขึ้น นำไปสู่ความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า

การทรงบังเกิดของพระเยซูอย่างอัศจรรย์เป็นตัวอย่างที่ดี ที่จะอธิบายเรื่องการอัศจรรย์ว่า เป็นการยื่นมือเข้ามาแทรกในกฎธรรมชาติ โดยการเริ่มต้นทรงผดุงโดยฤทธานุภาพ และทรงไถ่โดยการยื่นมือเข้าแทรกในที่สุด ด้วยอานุภาพของพระองค์ทั้งหมดคือ ความหมายของคำว่า “การอัศจรรย์”