รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

วันที่ 4 พระเยซูคริสต์จะทรงเป็นพระผู้เลี้ยงอันประเสริฐ

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 4 พระเยซูคริสต์จะทรงเป็นพระผู้เลี้ยงอันประเสริฐ (พระเมษบาล) ต่อประชากรของพระองค์

เอเสเคียล 37:24 “ดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นกษัตริย์เหนือเขาทั้งหลาย และเขาทุกคนจะมีผู้เลี้ยงผู้เดียว เขาทั้งหลายจะดำเนินตามคำตัดสินของเรา และรักษากฎเกณฑ์ของเรา และกระทำตาม”

มัทธิว 2:6 “บ้านเบธ‌เล‌เฮมในแผ่น‍ดินยู‌เดีย จะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในสาย‍ตาของบรร‌ดาผู้ครองแผ่น‍ดินยู‌เดียก็หามิได้ เพราะว่าเจ้า‍นายคนหนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบ‍ครองอิส‌รา‌เอลชน‍ชาติของเรา”

จากภาพของกษัตริย์ทั่ว ๆ ไปที่จะต้องมีอำนาจยิ่งใหญ่ ปกครองบ้านเมืองด้วยคทาเหล็กและความเข้มแข็ง แต่ พระเยซูจะทรงเป็นกษัตริย์เฉกเช่นดาวิด จะปกครองชนชาติของพระองค์ด้วยภาวะการเป็นผู้นำ ผู้ปกครองแบบพระผู้เลี้ยงหรือพระเมษบาล ดูแลประชากรที่เปรียบเสมือนฝูงแกะของพระองค์ พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นผู้นำแบบผู้เลี้ยงดู เหมือนพ่อปกครองลูก เหมือนผู้ที่ดูแลฝูงแกะของพระองค์

สดุดีบทที่ 23 บรรยายให้เห็นภาพของการเลี้ยงดูเราเหมือนเลี้ยงแกะของพระผู้เป็นเจ้า นั่นก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่แสดงถึงสัจจธรรมความจริงที่พระเยซู (พระเมษบาล) ที่ทรงเลี้ยงดูเรา ซึ่งเป็นประชากร เป็นลูกแกะในทุ่งหญ้าของพระองค์ คฑาและธารพระกรจะไม่ห่างจากเรา จะเฝ้าปลอบโยนดูแลเราตลอดเวลา ทรงจัดเตรียมอาหารบนโต๊ะของเรามิเคยขาด ทรงทำให้เราปลอดภัยจากศัตรู ทรงทำให้เรานอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสดข้างริมน้ำแดนสงบ แม้ว่าในครั้งที่เราจะเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราช (เข้าใกล้ความตายไปทุกขณะ) เราก็จะไม่กลัว เพราะพระองค์ผู้เลี้ยงดูอารักขาเราจะอยู่กับเรา ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามเราทั้งหลายไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเรา

คำพยากรณ์นี้สำเร็จเมื่อพระเยซูเสด็จมาบังเกิดในรางหญ้าที่แสนต่ำต้อยในเมืองเบธเลเฮ็ม ซึ่งเป็นบ้านที่เล็กน้อยที่สุด แต่เป็นสถานที่เกิดของผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผู้พิทักษ์ อารักขาประชากรของพระองค์ ทนุทนอม ดูแล เลี้ยงดูดุจเลี้ยงแกะ เป็นผู้ปรนนิบัติคนทั้งหลายในโลกใบนี้