ก้าวต่อไป || Moving Onward

พฤษภาคม 2021 : เดือนก้าวแห่งการแบ่งปัน

วันที่ 22 พระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจเหนือพระวิหาร

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 22 พระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจเหนือพระวิหาร

มาลาคี 3:1 “พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า “ดูเถิด เราส่งทูตของเราไปเพื่อตระเตรียม หนทางไว้ข้างหน้าเรา และพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้น จะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์อย่างกะทันหัน ทูตแห่งพันธสัญญาผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้น ดูเถิด ท่านกำลังมาแล้ว”

มัทธิว 21:12 “พระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้า ทรงขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้น และคว่ำโต๊ะผู้รับแลกเงิน กับทั้งคว่ำม้านั่งผู้ขายนกพิราบเสีย”

สิทธิอำนาจเหนือ มีความหมายถึง การเป็นเจ้าของ เป็นผู้ครอบครอง ในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้า พระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจเหนือสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง แม้ในโลกปัจจุบันเรายังไม่เห็นการใช้อำนาจนี้อย่างเต็มที่ของพระคริสต์ แต่ในวันสุดท้าย เมื่อวาระแห่งคำพยากรณ์จะสำเร็จในอนาคต การเสด็จมาของพระมาซีฮาที่เรียกว่าพระคริสต์องค์นี้ ทำให้โลกรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ครอบครองโลกนี้ทั้งหมด

พระวิหาร คือ สถานที่สำหรับผู้เชื่อในการนมัสการพระเจ้า มีปฎิสัมพันธ์หรือที่เรียกว่าสามัคคีธรรม (fellowship) กับผู้เชื่อ ชาวยิวมีพระวิหารไว้สำหรับประกอบพิธีกรรมตามธรรมบัญญัติของเขา แต่ความหมายทางศาสนศาสตร์ พระวิหารคือที่สถิตของพระเจ้า เพื่อให้อิสราเอลรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้า เป็นสถานที่ ๆ พระเจ้าจะตรัสกับพวกเขา สำแดงน้ำพระทัยของพระองค์แก่พวกเขา ดังนั้น พระวิหารจึงเป็นสัญญลักษณ์แห่งการทรงสถิตของพระเจ้า

พระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจเหนือพระวิหาร ทรงคว่ำโต๊ะของพวกเขาพ่อค้าฉวยโอกาส เอารัดเอาเปรียบประชาชนตาดำ ๆ ที่เดินทางมานมัสการจากทั่วทุกสารทิศ บางคนต้องเดินทางมาเป็นเวลานานแรมเดือนแรมปี ซึ่งเราเรียกว่าผู้จาริก (pilgrims) เพื่อทำการถวายบูชา พวกเขาพกเงินทองถิ่นของบ้านเกิดเมืองนอนมา และต้องมาแลกเงินยิว เพื่อซื้อของบูชาแล้วจะได้นำไปถวาย พ่อค้าพวกนี้โก่งอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง ๆ ซื้อถูก ขายแพง อย่างไร้จริยธรรมและอยุติธรรม พวกเขาทำให้พระวิหารแปดเปื้อน เปลี่ยนพระวิหารให้กลายเป็นซ่องโจร ทรงเปรียบเปรยถึงพระกายของพระองค์เองว่าเป็นพระวิหารของพระเจ้าเช่นเดียวกัน (ยน. 2:19, มก. 14: 58) ช่างอัศจรรย์ยิ่งนักเมื่อทรงมีสิทธิอำนาจเหนือพระวิหาร ขณะเดียวกับทรงเป็นเสมือนพระวิหารด้วย