ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มกราคม 2020 : เดือนก้าวแห่งการเริ่มต้นใหม่

วันที่ 20 พระเยซูถูกปฏิเสธจากผู้คนของพระองค์

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 20 พระเยซูถูกปฏิเสธจากผู้คนของพระองค์

อิสยาห์ 53:3 “ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเจ็บปวด และคุ้นเคยกับความเจ็บไข้ และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ ท่านถูกดูหมิ่น และเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน”

ยอห์น 1:11 “พระองค์ได้เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์ และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์ ”

อิสยาห์ 8:14 “แล้วพระองค์จะเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ แต่เป็นหินกระทบเท้า และเป็นศิลาอันเป็นที่สะดุดของเชื้อสายทั้งคู่ของอิสราเอล เป็นกับและเป็นบ่วงดักชาวเยรูซาเล็ม”

ลูกา 23:18 “แต่คนทั้งปวงร้องขึ้นพร้อมกันว่า กำจัดคนนี้เสีย และจงปล่อยบารับบัสให้เราเถิด”

อิสยาห์ 28:16 “เพราะฉะนั้น พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เราวางศิลาไว้ในศิโยนเพื่อเป็นรากฐาน คือศิลาที่ทดสอบแล้ว เป็นศิลามุมเอกอย่างประเสริฐ เป็นรากฐานอันมั่นคง เขาผู้นั้นที่วางใจจะไม่รีบร้อน”

กิจการ 4:11 “พระองค์เป็น ศิลา ที่ท่านทั้งหลายผู้เป็นช่างก่อได้ทอดทิ้ง ซึ่งได้เป็นศิลามุมเอกแล้ว”

สดุดี 118:22 “ศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสีย ได้เป็นศิลามุมเอกแล้ว”

1 เปโตร 2:6-8 “เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่า ดูก่อน เราวางศิลาก้อนหนึ่งลงในศิโยน เป็นศิลาหัวมุมที่ทรงเลือกแล้ว และเป็นศิลาที่มีค่าอันประเสริฐ และผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ก็จะไม่ได้รับความอับอาย พระองค์ทรงมีค่าอันประเสริฐสำหรับท่านทั้งหลายที่เชื่อ แต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนั้น ศิลาที่ช่างก่อทิ้งเสียแล้วนั้นได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว และเป็นหินที่ทำให้คนสะดุด และเป็นที่ทำให้คนหกล้ม ที่เขาสะดุดนั้น เพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า ตามที่เขาถูกกำหนดให้กระทำเช่นนั้น”

ความยึดมั่นถือมั่น ความคิดที่มีอคติ และการเข้าใจบางอย่างผิดไปจากความเป็นจริง ทำให้เรามีทัศนคติและความลำเอียง ความคิดอคติส่งผลต่อทัศนคติและอารมณ์ของเราได้เช่นกัน ทำให้เราปฎิบัติต่อคน ๆ นั้นด้วยความ อยุติธรรม ไม่ชอบธรรม และละเลยในการทำสิ่งดีต่อเขา

พระเยซูคริสต์ผู้เป็นที่รักของเรา ถูกปฏิเสธจากผู้คนของพระเจ้า ทั้ง ๆ ที่พระองค์ตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะปรนนิบัติรับใช้ แต่ยังมีคนเข้าใจผิด เพราะเขาอิจฉาพระองค์ ไม่ยอมรับพระองค์ว่าเป็นพระมาซีฮา คาดหวังให้พระองค์ต้องทำ ต้องเป็นในแบบที่เขาคิด เมื่อไม่ทรงเป็นเช่นนั้น พวกเขาก็ปฏิเสธจับพระองค์ตรึงไว้บนไม้กางเขน ทรงได้เสด็จมาช่วยโลกได้รอด เข้ามาในโลกที่พระองค์ทรงสร้าง แต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ หาได้ต้อนรับพระองค์ไม่

พระเยซูทรงเป็นศิลามุมเอก ที่ถูกผู้นำศาสนา (ช่างก่อ) มองข้ามและทอดทิ้ง ศิลามุมเอกมีได้หลายความหมาย เช่น มีความหมายว่าเป็นศิลาก้อนที่วางไว้ที่หัวมุมของตึกที่โดดเด่นเป็นสง่า หรือ อาจเป็นศิลารูปสี่เหลี่ยมคางหมู ที่เรียกในภาษาช่าง ว่าเป็นหินสลัก ใช้หินนี้ยึดบนประตูซุ้มโค้ง หากไม่มีหินหรือศิลามุมเอกก้อนสำคัญนี้ ก็จะทำให้ประตูซุ้มโค้งนั้นๆ ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ โดยปกติช่างก่อจะต้องคัดเลือกหินที่มีลักษณะดี ไม่มีรอยรั่ว สามารถสลักได้โดยไม่แตกหัก มาใช้ และทอดทิ้งหินที่พวกเขาคิดว่าใช้ไม่ได้เสีย แต่พระเยซูทรงเป็นหินหรือศิลาที่ถูกคนทิ้ง แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์กลับกลายเป็นศิลามุมเอกตามคำพยากรณ์