ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

สิงหาคม 2020 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

วันที่ 15 พระเยซูผู้อ่อนสุภาพ และถ่อมพระทัย

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 15 พระเยซูผู้อ่อนสุภาพ และถ่อมพระทัย

อิสยาห์ 42:2-3 “ท่านจะไม่ร้องหรือเปล่งเสียงของท่าน หรือกระทำให้ได้ยินในถนน ไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หัก และไส้ตะเกียงที่ลุกริบหรี่อยู่ท่านจะไม่ดับ ท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปด้วยความสัตย์จริง”

มัทธิว 12:18-20 “ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราซึ่งได้เลือกสรรไว้ที่รักของเรา ผู้ซึ่งเราโปรดปรานเรา จะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้ ท่านจะประกาศความยุติธรรมไปให้แก่บรรดาประชาชาติ ท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดัง ไม่มีใครจะได้ยินเสียงของท่านตามถนน ไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หัก ไส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับ กว่าท่านจะได้นำความยุติธรรมให้มีชัยชนะ”

อิสยาห์ 53:7 “ท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจ ถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า และเหมือนแกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใด ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้น”

มัทธิว 11:29 “จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก”

โลกและความอยุติธรรม ความทุกข์ยากลำบาก ความโศกเศร้าสูญเสีย ความผิดหวังเสียใจอยู่คู่กับมนุษย์คู่แรกหลังจากเขาได้ทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า และได้สืบทอดต่อมาจนถึงทุกวันนี้ พระเยซูคริสต์ในคำพยากรณ์ จะไม่หักไม้อ้อที่ช้ำแล้ว จะไม่ดับตะเกียงที่มีไส้ริบหรี่จวนเจียน จะดับมิดับแหล่ ทรงเป็นผู้รับใช้ที่อ่อนสุภาพ และอ่อนโยน การเสด็จมาครั้งแรก ในฐานะผู้ต่ำต้อย ในรางหญ้าในฐานะผู้รับใช้ ในฐานะของความจำกัดในสภาพมนุษย์ พระองค์ต้องทนต่อความจำกัดนี้ด้วยความถ่อมพระทัย

พระบิดาทรงมีวัตถุประสงค์สูงสุดของการส่งพระบุตรของพระองค์มาบังเกิดในโลกนี้ เพื่อทำให้แผนการณ์แห่งการช่วยมนุษย์ให้รอดสำเร็จ ในการประกาศปี (วาระ) แห่งความโปรดปรานของพระเจ้า นั่นก็คือ ยุคพระคุณ โดยความเชื่อ ศรัทธาในองค์พระเยซู พระบุตรของพระเจ้า เราผู้เชื่อได้เข้าอยู่ใต้ร่มพระคุณ โดยความรักของพระบิดาเจ้า ทำให้พระเยซูทรงยอมทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสเพื่อเราจะได้รอด พระองค์กำลังขยายอาณาจักรของพระเจ้าคือคริสตจักรของพระองค์ด้วยพระคุณและความรัก

แอกของพระองค์ที่ให้เรารับแบกเป็นคำสั่ง แอกของพระองค์หมายถึง ภารกิจหน้าที่ หรืองานที่พระองค์ทรงให้เราทำ นั่นคือการมีชีวิตเพื่อคนอื่น ซึ่งมีน้ำหนักพอเหมาะ และภาระของพระองค์ก็เบาเหมาะสมกับทุก ๆ คน ซึ่งเราสามารถรับโดยใช้ความเชื่อและการเชื่อฟัง ไม่เหมือนพวกฟาริสี ในสมัยนั้นที่สร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มากมาย เพื่อเป็นภาระทำให้คนทำไม่ได้ และเหน็ดเหนื่อยจากระบบความดีความชอบธรรมที่สร้างขึ้นมาเอง